Välkommen till Kvinnojouren Stina

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad av din partner eller din familj? Behöver du prata med någon?

Kvinnojouren Stina finns för dig som utsatts för hot eller våld i en nära relation. Alla som jobbar hos oss har avgett ett tystnadslöfte och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Aktuellt

 • Kritik mot regeringen för att den inte är tydlig i frågan om barnäktenskap

  22 februari 2016

  Idag stödjer jouren FN-förbundet i kritiken mot regeringen för att den inte är tydlig i frågan om barnäktenskap. Du kan läsa mer om detta på:

  http://www.svd.se/ministern-ar-otydlig-om-barnaktenskapen/om/debatten-om-barnaktenskap

 • Internationella dagen för flickor

  11 oktober 2015

  Idag på internationella dagen för flickor stöder jouren en artikel om att lagarna i Sverige inte skyddar mot tvångsäktenskap. Läs mer om detta på:

  http://www.svd.se/ny-lag-skyddar-inte-barn-fran-giftermal/om/debatt

 • En ny uppdaterad version av boken Vägen ut på arabiska.

  24 augusti 2015

  Information på arabiska för våldsutsatta kvinnor och flickor. Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och kvinnors rättigheter i det svenska
  samhället.

  Denna nya upplaga av boken har tagits fram med stöd av Länsstyrelsen i Stockholm.


  För nedladdning

  المخرج (Almakhraj) (på arabiska), pdf Vägen ut (på arabiska)

  Bakgrund

  Varje år utsätts tusentals kvinnor och flickor för hot, våld och förtryck i nära relationer och i hederns namn. Få av de utsatta anmäler brotten eller söker hjälp, vilket i många fall beror på bristande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och om vilka rättigheter man har som invånare. Information om att det finns hjälp och stöd att få når heller inte fram till de utsatta.

  Syftet med skriften  är att ge våldsutsatta kvinnor och flickor information om deras rättigheter, samt hjälpa dem att leva ett liv fritt från våld och förtryck.

  Skriftens innehåll

  Skriften finns i två versioner – svensk och arabisk

  Här finns konkreta råd och vägledning kring vilket stöd den våldsutsatta kvinnan och hennes barn kan få, om vart hon kan vända sig för att få hjälp och om vad som händer under uppbrottsprocessen.

  Skriften handlar också om hedersproblematik, olika former av våld samt våldets påverkan och konsekvenser för den utsatta kvinnan och hennes barn.

  Skriften innehåller information om:

  – Mänskliga rättigheter, FN:s kvinno- och barnkonvention, brottsbalken,                               föräldrabalken, socialtjänstlagen, utlänningslagen, m.m.

  – Polisanmälan, skilsmässa, rättegång, vårdnad, bodelning, skadeståndbegäran

  – Vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig för att få hjälp och stöd t.ex. kvinnojourer,
  socialtjänsten, ungdomsmottagningen, föräldramottagningen

  – Våldets mekanismer, hedersrelaterat våld

  – Skyddsåtgärder, checklistor, praktiska tips och viktiga telefonnummer

  I slutet av boken finns en svensk-arabisk ordlista över begrepp som berörs i boken och som kvinnan kommer i kontakt med när hon söker hjälp.

  För mer information skicka ett meddelande till heder@jarfallakvinnojour.se

 • Försäkringskassan skapar nya rutiner för att identifiera kvinnor som drabbas av våld i nära relationer

  4 juni 2015

  Försäkringskassan utreder hur nya rutiner ska fånga upp kvinnor som är sjukskrivna, där grundorsaken till sjukskrivningen är våld i nära relationer. Enligt Socialstyrelsen kan det röra sig om cirka 11 000 kvinnor per år som blir sjukskrivna, har sjukersättning eller liknande ersättning från Försäkringskassan på grund av att de utsätts för misshandel, grov kvinnofridskränkning eller olaga hot.

  Se länk till artikeln nedan.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-strategi-ska-hjalpa-misshandlade-kvinnor/

 • Otillräckligt skydd mot barnäktenskap

  6 mars 2014

  Barn- och tvångsäktenskap har debatterats i Sveriges riksdag vid flera tillfällen genom åren. Ändå är det fortfarande möjligt att få dispens för äktenskap för personer under 18 år. Ungdomsstyrelsen har rapporterat att 70 000 unga i Sverige upplever att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Det är ett stort svek mot landets unga.

  Regeringen presenterade nyligen ett förslag om stärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Trots flera steg i rätt riktning når inte förslaget ända fram. Vi ser framför allt tre brister:

  – det kommer även framöver att vara möjligt att erkänna äktenskap som har ingåtts i ett annat land med flickor och pojkar under 18 år som bor i Sverige

  – fullmaktsäktenskap kan enligt förslaget godkännas om synnerliga skäl finns

  – barn som har tvingats gifta sig i ett annat land och kommer till Sverige ska även i fortsättningen kunna anses vara gifta.

  I dag är det möjligt att godkänna barnäktenskap om särskilda skäl finns. Regeringen föreslår en skärpning som innebär att synnerliga skäl ska krävas. Regeringen överlåter åt myndigheterna att skapa praxis och lämnar därmed fältet öppet för undantag även i fortsättningen. Vi ser en uppenbar risk att samhället även framöver kommer att svika unga flickor och pojkar som gifts bort mot sin vilja.

  Barnäktenskap bryter mot FN:s barnkonvention, kvinnokonventionen och en rad andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. Ett särskilt fall gäller fullmaktsäktenskap, det vill säga äktenskap som ingås genom ombud. Regeringen säger att sådana äktenskap inte ska erkännas om minst en av parterna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks såvida inte synnerliga skäl finns. Vi kräver att fullmaktsäktenskap med personer under 18 år inte ska erkännas under några omständigheter.

  Justitieminister Beatrice Ask har sagt att det är bra att ha en ventil för barnäktenskap för familjer som kommer till Sverige. Vår inställning är att Sverige som barnrättsland måste betrakta alla äktenskap med personer under 18 år som ogiltiga oavsett om de har ingåtts mellan personer som kommer som asylsökande eller om de har ägt rum i ett EU-land. Ungdomar som önskar gifta sig i Sverige kan utbyta äktenskapslöften när de har nått myndig ålder.

  Positivt i regeringens förslag är däremot att det blir kriminellt att medverka till barnäktenskap genom lagbrottet äktenskapstvång, att dispensmöjligheten för barnäktenskap vid graviditet tas bort och att man ställer krav på vigselförrättare. Den nya brottsrubriceringen vilseledande till tvångsäktenskapsresa kan ge välkommet skydd åt både vuxna och barn under 18 år. Ett nationellt kompetenscentrum kan stärka skola och sociala myndigheter i arbetet med att fånga upp unga som riskerar att giftas bort under till exempel en resa på skollovet.

  Vi som undertecknar den här artikeln har samlats i ett nätverk för att bilda opinion mot alla former av barn- och tvångsäktenskap. Över 10 000 människor har gått med i Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap. Vi har ambitionen att bli ännu fler och vi välkomnar särskilt trossamfund och religiösa riksorganisationer med vigselrätt att engagera sig tillsammans med oss.

  I december hölls ett seminarium i riksdagen om barn- och tvångsäktenskap. Ledamöter från både allianspartierna och oppositionen uttryckte då sitt stöd för en restriktiv lagstiftning. Ett heltäckande skydd mot barn- och tvångsäktenskap förutsätter att alla kryphål täpps till.

  Riksdagen har i vår en historisk chans att från den 1 juli sätta stopp för alla barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Bara ett totalförbud sänder en tillräckligt stark politisk signal och ger ett fullgott rättsligt skydd för de ungdomar i Sverige som lever i rädsla för att giftas bort. Bara så kan vi få ett slut på sveket mot Sveriges unga.

   

  Margot Wallström, tidigare FN:s särskilda representant mot sexuellt våld i konflikter

  Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet

  Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren

  Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension

  Eva Brunne, biskop Stockholms stift

  Talin Davidian, ordförande TRIS – Tjejers rätt i samhället

  Eduardo Grutzky, författare och politisk samordnare ALMAeuropa

  Heidi Knorn, ordförande Kvinnojouren Stina i Järfälla

  Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

  Elisabeth Massi Fritz, advokat, styrelseledamot Insamlingsstiftelsen Glöm aldrig Pela och Fadime

  Sara Mohammad, ordförande Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime

  Bahareh Mohammadi Andersson, muslimsk feminist

  Carina Ohlsson, förbundsordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

  Zinat Pirzadeh, författare och stå upp-komiker

  Christer Sturmark, förbundsordförande Humanisterna

   

 • Myndigheterna brister i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor.

  14 februari 2014

  Ny utredning från Socialstyrelsen visar att myndigheter brister i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor. Kvinnojouren Stina oroas av detta och uppmanar till att kvinnor som drabbas av våld i nära relationer ska få sina rättigheter och sitt hjälpbehov  tillgodosett.

  Se länk för fullständig artikel, http://www.dn.se/nyheter/sverige/brister-i-stod-till-hotade-kvinnor/

   

   

   

   

 • Vägen ut från familjevåld – nu på svenska

  5 januari 2012

  Omslag till boken Vägen ut från familjevåldNu finns skriften Vägen ut från familjevåld också i svensk version. Efter den första versionen på arabiska –  المخرج (Almakhraj) – har det varit stor efterfrågan på versioner på andra språk. Läs mer och ladda ner eller köp.

 • Kvinnojourens publikationer

  24 augusti 2011

  Ladda ner eller beställ Kvinnojouren Stinas publikationer Vägen ut och Välkommen.