• Tigrinja ትግርኛ

  ብደሓን ምጻ ናብ ኣገልግሎት ደቒ ኣንስቲዮ ስቲና Kvinnojouren Stina ኣብ ያርፌላ፡፡
  ኣብ ኣገልግሎት ደቒ ኣንስትዮ ስቲና ፡ ኣተኩሮና ኣብ ልዕሊ ዓመት ዕድመ ዝኾና ደቒ ኣንስትዮ እሞ ኣብ ፍርሕን ዓመጽን ካብ ቐረባኤን ካብ ዘለዉ ምስ ዝወርደን ኢዩ፡፡ እዚ ከኣ ካብ ብጻየን፣ ወይ በዓል ኪዳነን ኣካላዊ መጉዳእቲ ምስ ዝወርደን ወይ”ውን ካብ ቐረባ ቤተሰበን ክኽውን ምስ ዝኽእል ኢዩ፡፡

  ኣገልግሎት ደቒ ኣንስትዮ ስቲና ኣብ 1982 ዓ.ም ተመስሪቱ፡ እሞ ካብ ብዙሓት ደቐንስትዮን ህጻናትን ካብ ዝወርድ ግፍዒ ሰፊሕ ተመኩሮ ዘጥረየ ማሕበር ኢዩ፡፡ ስራሕና ድማ ኩሉ እንፈልጦን ምሳና ዝግበር ዝርርብን ብምስጢር ኣና እንዕቕብ፡፡

  ኣገልግሎት ደቒ ኣንስትዮ ስቲናን ዕዮታቱን፡፡

  • ክፉት ንዝርርብ፡ እዚ ከኣ ብቴለፎን ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምምጻእ ክኸውን ይኽእል፡
  • ተግባራዊ ሓገዝ፡ ምስ መንግስታዊ ትካላት ምርኻብ ፡ ናብ ፖሊስ ጥርዓን ምቕራብ ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘድሊዩ ሓገዛት ክኾኑ ከለዉ፡ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ምስ ዝኾውን ናብ ካልኦት ኪኢላታት ሓገዝቲ ነመሓላልፍ፡፡
  • ምኽሪ ወይ ምዕዶ፡ ካብ ኩነታትኪ ተበጊስና ብዛዕባ መሰልክን ዘለኪ ኣማራጺታትን ሓበሬታን በቶም ምኩራት ናይ ሕጊ ክኢላታትና ዝወሃቡ ሓገዛት ይወሃበኪ፡፡
  • ስቱር መምበሪ፡ ንሽዱሽተ ደቐንስትዮ ምስ ደቐን ኮነ ወይ ብዘይ ደቐን መንበሪ ገዛ ክህልወና ከሎ፡ ናይ ሓባር መንበሪ ኮይኑ ምስጢራዊ ቦታ ኢዩ፡፡

  ቤት ጽሕፈትና ዝኽፈተሉ ግዜ፡
  ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 9.00 – 14.30

  ቴለፎን 08-580 269 00

  E-mail: kontakt@jarfallakvinnojour.se

  ብሽወደን ፡ እንግሊዝ ፡ ዓረብን ዝትርግሙ ክህልዉና ከለዉ፡ ብኻልእ ቑኣንቓ ተርጋሚ ዘድሊየን ብቑጽሪ ስልከ Terrafem 020-52 10 10 ወይ ኣብዘን ዝስዕባ ማሕበራት Systerjouren Somaya 020-81 82 83, Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. ክድወል ይከኣል፡፡

  ካልእ ሓገዝ ምስ ዘድሊ፡

  • ህጹጽ ሓገዝ, 112
  • ናይ ፖሊስ ሓገዝ, 114 14
  • ሕጹጽ ሓገዝ ወይ ስቱር መንበሪ ምስ ዘድሊየኪ ናብ ኣብ ኮሙንኪ ዘሎ ማሕበራዊ ጉዳያት ናብ 08-580 29 495 ደውሊ፡ ድሕሪ ናይ ስራሕ ግዜ ድማ ናብ 08-44 44 503 ድውሊ፡፡

  ምስ ማሕበራዊ ጉዳያት ኮነ ምስ ፖሊስ ክትዛራረቢ ምስ እትደልዪ ተርጋማይ ክግበረልኪ መሰል ኣለኪ፡፡