Vi utvecklas hela tiden!

Utdrag ur vår verksamhetsberättelse:
”För kvinnojourerna är #metoo ingen ny fråga. Järfälla kvinnojour, som fyllde 35 år under 2017, har lång erfarenhet av att möta kvinnor som berättar om sexuella trakasserier och övergrepp. Järfälla kvinnojour var en av de jourer som lyssnade på och stöttade våldsutsatta kvinnor när resten av samhället blundade för deras utsatthet och såg mäns våld mot kvinnor som en privat angelägenhet.
När Järfälla kvinnojour startade fanns det inga anställda i verksamheten. Kvinnojouren drevs då helt av ideella krafter som stöttade kvinnor utifrån en erfarenhetsbaserad kunskap om kvinnors utsatthet.

Idag betraktas mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som ett samhällsproblem och samhällets instanser tar ett större ansvar när det gäller att skydda och stötta kvinnor – och barn – som har utsatts för våld. I takt med att samhällets instanser har fått en ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har också kraven på kvinnojourernas skyddade boenden ökat. Numera blir kvinnojourerna utförare av socialtjänst när de tar emot kvinnor och barn i sina boenden. Det innebär att kvinnojourerna lyder under samma regelverk som socialtjänsten och att de har ansvar för att den placerade kvinnan, och medföljande barn, får skydd och stöd i enlighet med det uppdrag som kvinnojouren har fått från socialtjänsten.

Idag har kvinnojouren fem anställda som har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor och barn som har utsatts för våld i en nära relation. Professionaliseringen av Järfälla kvinnojours verksamhet har dock inte inneburit att de ideella jourkvinnorna har en mindre viktig funktion inom kvinnojouren. Jourkvinnorna träffar kvinnorna och barnen i det skyddade boendet regelbundet och sätter guldkant på deras tillvaro. Jourkvinnorna utgör således ett viktigt socialt stöd i vardagen för de kvinnor och barn som vistas på kvinnojouren. Under året har jourkvinnorna även spridit kunskap om kvinnojourens verksamhet.
Styrelsen tackar kvinnojourens ideella och anställda för en fantastisk insats under året. Utan er hade vi inte kunnat bli en av Sveriges bästa kvinnojourer! ”

Järfälla Kvinnojour

Hjälp till kvinnor som utsatts för hot och våld i en nära relation.
Stäng meny